Noortekonverents «Youth for Equality, Equity and Peace»

Noored UBC üldkonverentsil «Building Smart Cities in the Baltic Sea Region» Foto: Lukasz Kosowski

25.–31. oktoobril 2015 toimus UBC (Läänemere Linnade Liidu) noortevaldkonna komisjoni läbi viidud konverents «Youth for Equality, Equity and Peace», mis oli organiseeritud Erasmus+ programmi rahastusel ning korraldatud noortevahetuse formaadis.

Konverentsi raames tegeleti süvitsi võrdõiguslikkuse, võrdsuse ja rahu küsimustega. Konverentsil osalesid Läänemere Linnade Liidu noorte delegatsioonid.

Eestit esindas 4-liikmeline esindus, kuhu kuulusid Tallinna spordi- ja noorsooametist Liis Tamman ning Tallinna noortevolikogust noored Mariliis Eensalu, Mihkel Lennuk ja Hanna-Lysa Kenk. Noored käsitlesid maailmapoliitilisi teemasid nagu migratsioon, majandus, keskkond jne.

Noortevahetuse raames võeti kahel päeval osa UBC üldkonverentsist «Building Smart Cities in the Baltic Sea Region», kus arutati noorte kaasatuse üle poliitika kujundamises ning noored said esitada oma ettepanekuid erinevate valdkondade poliitikate loomiseks. Eesti noored olid ühed aktiivsemad sõnavõtjad nii noortekonverentsil kui ka mõttevahetustel kaasarääkimisel UBC üldkonverentsil.

LÄÄNEMERE LINNADE NOORTE HÄÄL

Noortekonverentsi moderaator-koolitaja Lukasz Kosowski sõnul õpiti noortekonverentsil arendama koostöövõimet ning väärtustati selle olulisust multikultuurses keskkonnas. Arutati rahvusvahelise poliitilise olukorra üle Läänemeremaade regioonis ning räägiti, kuidas on ses kontekstis omavahel seotud teemad majandus, võrdõiguslikkus, võrdsus ja rahu. See andis noortele võimaluse pakkuda lahendusi erinevatele aktuaalsetele probleemidele ühiskonnas.

Noorte sõnavõtt üldkonverentsil mõjutas osalejate suhtumist koostöösse laiemalt. Korraldajate sõnul oli tegemist läbi aegade ühe mõjukaima noorte häält esindava konverentsiga, mille tulemusel lubati, et järgmisel korral organiseeritakse ümarlaua formaadis arutelud poliitikute ja noorte vahel.

EDASISED TEGEVUSED UBC VÕRGUSTIKU NOORTEVALDKONNAS

Programmi raames koostati ettepanekud, mille põhjal pannakse kokku noorte deklaratsioon. Sellega saab tutvuda veebilehel www.ubc-youth.org.

Järgmise eesistujariigina alustab noorteküsimustes tööd Gävle linn Rootsis. Noortevaldkonna komisjoni uus kohtumine toimub 15. aprillil 2016, mil hakatakse planeerima järgmist noortekonverentsi.


Läänemere Linnade Liidu (UBC) võrgustik

Läänemere Linnade Liit on 1991. aastal Gdanskis loodud linnade ühendus, kuhu kuulub ligi sada linna Taanist, Eestist, Soomest, Saksamaalt, Lätist, Leedust, Norrast, Poolast, Venemaalt ja Rootsist.

Liidu eesmärkideks on anda panus Läänemere piirkonna demokraatlikusse, majanduslikku, sotsiaalsesse, kultuurilisse ja keskkonda säästvasse arengusse; edendada ja tugevdada koostööd Läänemere piirkonna linnade vahel; seista kohalike omavalitsuste ühiste huvide eest Läänemere piirkonnas; teha koostööd regionaalsete riiklike, Euroopa ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega kohalike omavalitsuste nimel, ning tagada säästev areng Läänemere piirkonnas vastavalt Euroopa kohaliku ja regionaalse omavalitsuse ja subsidiaarsuspõhimõtetele.

UBC noorsootöö küsimuste komisjon ja noortekonverentsid

Võrgustikus tegutseb kokku 13 erinevat komisjoni, nende hulgas noorsooküsimustega tegelev komisjon, kus aktiivse liikmena osaleb ka Tallinna spordi- ja noorsooamet.

Komisjoni ülesandeks on edendada noorte koostööd Läänemere maade regioonis. Igal aastal toimub kaks kohtumist ning korra aastas korraldatakse noortekonverents, eesmärgiga suurendada noorte kaasatust ja aktiivset osalust kohalikul tasandil. Tallinna spordi- ja noorsooamet juhtis noortevaldkonna komisjoni tööd kuus aastat.

Läänemere Linnade Liidu tegevustes on amet osalenud paljudes ühisprojektides ning korraldanud eelnevalt noortekonverentse noorte demokraatia, meedia, mobiilsuse ja tolerantsuse teemadel. 2013.–2015. aastatel on noortevaldkonna komisjoni tööd juhtimas Turu linn Soomest koostöös Gävlega Rootsist.


Projektid «YEEP – Youth for Equality, Equity and Peace» ja «Me&YouNorth&South» on toetatud Euroopa Komisjoni programmist Erasmus+.

Erasmus+